Algemene voorwaarden

Huur- en betalingsvoorwaarden On Wheels

 

Definities

 1. Verhuurder: On Wheels Investment B.V. / de verhuurlocatie waar de e-Chopper gehuurd wordt
 2. Huurder: degene die de huurovereenkomst met de verhuurder is aangegaan
 3. Bestuurder: degene die de e-Chopper bestuurt
 4. Huurperiode: de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld
 5. Verhuurlocatie: 1 van de verhuurlocaties van waaruit de e-Choppers van On Wheels verhuurd worden, zie onderaan voor het overzicht en contactgegevens

Artikel 1. VERHUURDER

1.1 De verhuurder verplicht zich om de e-Chopper na betaling in goede staat aan te bieden en de huurder bevestigt de e-Chopper in goede staat te hebben ontvangen.

1.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om de naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van de e-Chopper proactief te controleren. Bij misbruik kan het gehuurde direct ingenomen worden zonder restitutie van de reeds betaalde huursom.

1.3 De verhuurder kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook aan het vervoermiddel, aan zichzelf en/of aan derden. Ook niet als dit voortkomend is uit een eventueel mankement van het gehuurde object.

1.4 De verhuurder heeft de e-Choppers WA verzekerd. Hiermee is de bestuurder verzekerd tegen schade die met het voertuig wordt toegebracht aan anderen.

1.5 De verhuurder heeft te allen tijde het recht de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

1.6 De verhuurder is gerechtigd bij een verzoek tot pechhulp onderweg (zie artikel 5) aan de huurder kosten in rekening te brengen. Is de storing te wijten aan een technisch mankement dan wordt er uiteraard niets afgerekend.

1.7 De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de reservering te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Deze beoordeling ligt uitsluitend bij de verhuurder.

 

Artikel 2. HUURDER & BESTUURDER

2.1 Huurder/bestuurder zal de e-Chopper verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder is gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder teruggave van de huursom en indien er beschadigingen aan het verhuurde zijn ontstaan dan worden eventuele kosten in rekening gebracht.

2.2 Huurder draagt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de e-Chopper (dit kan afgekocht worden met het SAFEPLAN, zie artikel 5) en aan zichzelf. De e-Choppers zijn WA verzekerd dus is de eventuele schade toegebracht aan derden met het voertuig gedekt volgens de voorwaarden van de verzekering. Indien een schade wordt veroorzaakt door een derde partij dan dient huurder/bestuurder deze partij ten alle tijden aansprakelijk te stellen en zo snel mogelijk in contact te treden met de verhuurlocatie of On Wheels.

2.3 Elke bestuurder van een e-Chopper dient zich te legitimeren met een voor het voertuig geldig rijbewijs: een auto, motor of bromfietsrijbewijs volstaat.

2.4 Huurder/bestuurder dient te allen tijde het verkeersreglement na te leven evenals de plaatselijke verordeningen, ook bij gebruik van de routeplanner. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

2.5 Huurder is aansprakelijk voor diefstal/vermissing/ verduistering en alle overige schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, welke aan het gehuurde vervoermiddel is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van huurder, bestuurder of van derden. Bij een schadegeval enkelzijdig of met betrokkenheid van een derde partij dient de verhuurder direct op de hoogte te worden gesteld. Huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal/ vermissing/ verduistering is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het voertuig (dit kan gereduceerd worden tot de betaalde borg door middel van het SAFEPLAN, zie artikel 5). De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct na het eerste gedane verzoek voldoen van de factuur inzake de schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Alle kosten ten behoeve van een schade-taxatie worden met een minimum van € 99,00 (handelingskosten) per schade aan huurder in rekening gebracht. Bij diefstal van het vervoermiddel dient de huurder een politierapport en desbetreffende sleutel van het vervoermiddel aan verhuurder te overhandigen.

2.6 Huurder zal het gehuurde in ordelijke toestand na het eindigen van de huurovereenkomst weer afleveren op de plaats waar de huurder het gehuurde heeft ontvangen, de verhuurlocatie, tenzij anders is overeengekomen.

2.7 Huurder/bestuurder dient zich tijdens het gebruik van de e-Chopper te houden aan de Nederlandse wetgeving (ook met betrekking tot alcohol/medicijnen/drugs). Daarnaast wordt men geacht op een verantwoorde manier om te gaan met het gehuurde.

2.8 Huurder/bestuurder mag zich met de e-Chopper niet buiten de verharde wegen en fietspaden begeven en dus ook niet op het strand of door het water rijden. Ook trottoirbanden op en af rijden of op het trottoir rijden is verboden en men moet altijd op gepaste afstand van elkaar rijden. Bij buitensporige verontreiniging worden reinigingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 10,00 per voertuig.  

2.9 Huurder/bestuurder dient de e-Chopper onderweg op een veilige en zichtbare plaats te parkeren en af te sluiten. Dit om risico op diefstal van het vervoermiddel te beperken dan wel te voorkomen. Een e-Chopper dient altijd op stuurslot te staan, en met bijgeleverde slot door het voorwiel aan een onlosmakelijk object vastgezet te worden.

2.10 De huurder/bestuurder dient iedere schade, van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of eventuele schade toebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het gehuurde tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakomen van deze bepaling, maakt bestuurder aansprakelijk voor alle schade en kosten. Verhuurder heeft het recht om schade aan het gehuurde te verhalen op bestuurder/huurder.

 

Artikel 3. E-CHOPPER

3.1 Verschuldigde huursom en borgsom dienen vooraf te worden voldaan.

3.2 De e-Choppers blijven te allen tijde eigendom van On Wheels Investment B.V., verkopen of onderverhuren is dan ook ten strengste verboden.

3.3 Gebruik van een e-Chopper is volledig en alleen voor risico van huurder.

3.4 Huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog kosten (van bijv. een boete/overtreding) aan hem of haar in rekening gebracht kunnen worden. Extra administratiekosten worden aan huurder doorberekend met een minimum van € 30,00 per boete/overtreding.

3.5 Wordt de e-Chopper vroegtijdig teruggebracht, dan volgt er geen restitutie van het huurbedrag aan huurder.

3.6 Bij inlevering na het overeengekomen inlevertijdstip, worden er extra kosten in rekening gebracht, zie art. 4.7.

3.7 Bestuurder van een e-Chopper dient minimaal 16 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs: een auto, motor of bromfietsrijbewijs volstaat. Het voertuig rijdt maximaal 25 km/h, dus er is ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden (april 2021) geen helmplicht.

3.8 Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon op de e-Chopper plaats te nemen.

3.9 Een e-Chopper mag tot maximaal 160 kg. belast worden. Schade ontstaan door overbelasting wordt volledig doorberekend. Indien het SAFEPLAN is afgenomen wordt deze schade niet gedekt, dat valt onder opzet, grove nalatigheid.

3.10 Bij betrokkenheid bij een ongeval of aanrijding als huurder/bestuurder: rijd niet verder met de e-Chopper! Neem direct contact op met de politie. Meld de schade eveneens aan de verhuurder en volg daarna verdere instructies op van de verhuurder.

3.11 De actieradius van een e-Chopper met 1 accu is ± 60 km. afhankelijk van de belasting, rijstijl en weersomstandigheden. Met 2 accu’s bedraagt de afstand ongeveer 120 km. Indien er meer wordt gereden dan 60/120km of indien er met meerdere personen op 1 e-Chopper is gereden (niet toegestaan en het bereik neemt af) dan kan voldoende accucapaciteit niet gegarandeerd worden, als huurder/bestuurder dan stil komt te staan en verhuurder moet op locatie hulpverlenen dan zullen er servicekosten van € 50,00 ingehouden worden van de borg.

 

Artikel 4. RESERVEREN, WIJZIGEN, ANNULEREN

4.1 Door te reserveren verplicht huurder zich tot betaling van de volledige huursom met borgsom.

4.2 Reserveren is op diverse manieren mogelijk doch altijd met vooruitbetaling, IDEAL, via de website of op locatie, dan is de reservering definitief.

4.3 De betaling dient tijdens het boeken voldaan te worden en zodra het verschuldigde bedrag op verhuurders rekening is bijgeschreven is de reservering een feit.

4.4 Wijzigingen kunnen telefonisch afgestemd worden met de locatie en uiteraard voor zover dit mogelijk is i.v.m. de beschikbaarheid.

4.5 Verlenging van de huurperiode kan enkel plaatsvinden na toestemming van de verhuurlocatie en tegen de daarvoor geldende tarieven.

4.6 De gehuurde e-Chopper(s) moet(en) bij de verhuurlocatie ingeleverd worden uiterlijk op de in het contract vermelde datum van inlevering.

4.7 Indien de oorspronkelijk of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten overschreden wordt doordat de e-Chopper(s) niet op tijd op de verhuurlocatie is/zijn ingeleverd, gelden de volgende tarieven:

 • Van 15 minuten tot 30 minuten te laat: € 10,00
 • 30 minuten tot 1uur te laat: € 25,00
 • Meer dan 1 uur te laat: € 35,00

4.8 Bij annuleren wordt direct de betaalde borg aan de huurder terugbetaald, wanneer bij het boeken ook het SAFEPLAN is afgesloten gelden aanvullend onderstaande regels:

  • Tot 5 dagen voor aanvang huurperiode: 90% terugbetaling huur
  • Van 5 dagen tot 24 uur voor aanvang huurperiode: 50% terugbetaling huur
  • Binnen 24 uur: geen terugbetaling van de huur
  • De borg wordt altijd in zijn geheel terugbetaald.

Artikel 5. PECHHULP & SAFEPLAN

5.1 Indien huurder/bestuurder stilvalt onderweg als gevolg van een technisch mankement wordt er pechhulp verleend door de verhuurlocatie.  

5.2 Onder technische mankementen wordt in elk geval niet verstaan: een leeggereden accu of lekke band.

5.3 Bij pechhulp zonder dat er sprake is van een technisch mankement wordt er € 50,00 servicekosten in rekening gebracht.

5.4 Betalen voor pechhulp kan afgekocht worden met het SAFEPLAN. Met het SAFEPLAN krijgt huurder pechhulp, is de schade na diefstal maximaal de borg (in plaats van de dagwaarde) en is de schade aan de e-Chopper gedekt (behoudens opzet of grove nalatigheid). Daarbij gelden de voorwaarden van het SAFEPLAN.

 

Deze voorwaarden kunnen enigszins veranderen, kijk voor de meest recente voorwaarden op: www.onwheels.fun/algemenevoorwaarden

 

Voor de voorwaarden van het SAFEPLAN zie:

www.onwheels.fun/safeplan

 

Verhuurlocaties e-Choppers van On Wheels:

www.onwheels.fun/locaties

Van de On Wheels Algemene Voorwaarden is een vertaling beschikbaar, de Nederlandse versie is ten alle tijden leidend.

 

On Wheels Investment BV

Postbus 4, 4325 ZG RENESSE                                   

www.onwheels.fun

info@onwheels.fun

+31 (0) 111 230 011

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Winkel
  Beste Bezoeker

  Weergave issues Safari

  Onze website is gemaakt voor en getest op diverse browsers.  We ervaren helaas de laatste tijd wat problemen in de weergave van onze On Wheels website op de Apple browser ´Safari´ 

  Indien dit bij jou ook het geval is dan raden we je aan een andere browser te gebruiken (bv. Interne Explorer, Chrome, Firefox) te gebruiken, of onze website op een mobiel device te bekijken (iPhone, Android of tablet)

  Excuses voor het ongemak